BEP-TR

Binalarda Enerji Performansı (BEP)

Ebru KORKMAZ
Kalite Güvence Şefi
Atermit Endüstri ve Tic. A.Ş.

Süreç:

Türkiye’nin, Avrupa Birliği müktesebatına uyum programı çerçevesinde yer alan “Enerji” başlığı kapsamında 5627 sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu”,  2 Mayıs 2007 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.  İlgili kanunun 7. ve 16. maddeleri gereğince, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği (BEPY)” (27075 sayılı, 05.12.2008 tarihli resmi gazete) ve “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Yönetmeliği” (26847sayılı 14.08.2008 tarihli resmi gazete) yayınlanmıştır.

Neden BEPY?

Gayri safi milli hasılada birincil sıradaki enerji ihtiyacımızın AB’nin 2 katı ve enerji ihtiyacımızın 70%’nin ithal edildiği göz önünde bulundurulduğunda; enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğinin artırılması amacını içeren çalışmaları gerekli kılmaktadır.

Kapsam:

BEPY ile yeni ve 1000 m2’den büyük mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi almasını zorunlu kılınmıştır. 1000 m2 ve üzerinde olan mevcut binaların söz konusu belgeyi alması için 2017 yılına kadar zaman tanınmıştır.

Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl gibi binalar bu yönetmeliğin kapsamı dışındadır.Bir binaya Enerji Kimlik Belgesi verilebilmesi için öncelikle o binanın Bina Enerji Performansı (BEP) hesaplanmalıdır.

BEPTR Nedir?

Türkiye için bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi (BEP-TR), binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir. BEP-TR, internet tabanlı bir yazılımdır. BEPyönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketim miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salınımını hesaplar.

BEP-TR yazılımında, binaların ısıtılması ve soğutulması için net enerji miktarının hesaplanmasında esas alınan yöntem basit saatlik hesaplama yöntemidir (EN 13790). Bu yöntem, ısıtma ve soğutma mevsimlerinin belirlenmesini gerektirir. Geçiş mevsimlerinde de net enerji miktarının hesaplanmasına olanak verir. 

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?

 


Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir. EKB’de, hesaplama sonucuna göre bina A-G arası bir enerji sınıfına yerleştirilmektedir. A sınıfı, enerji performansı en yüksek ve SEG (Sera Gazları Emisyonu Göstergesi) emisyonu düşük konutları temsil eder. G sınıfı ise enerji performansı en düşük binayı temsil eder.

EKB, düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesi, yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. 

BEP_TR’yi Kimler Kullanacak?

Bakanlık, gerekli eğitimi tamamlamış ve sınavdan başarılı şekilde geçmiş Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanlarına, kişiye özgü kullanıcı adı ve şifresi verir.

Kaynaklar:

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

http://www.bep.gov.tr